ZMIANY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Rechtsfragen & RechtsberatungNowelizacja ustawy o działach administracji rządowej (→więcej tutaj) wprowadza zmiany w kompetencjach organów centralnych, związanych z planowaniem przestrzennym. Zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województw i obszarów funkcjonalnych (czyli np. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw co do ich zgodności z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [KPZK]) wraca do działu budownictwo, planowanie przestrzenne i zag. przestrzenne, co nastąpi wskutek uchylenia pkt.2a w art.23a tej ustawy i wprowadzeniu zmian do ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( lista zmian znajduje się w art. 27 ustawy o zmianie ustawy o działach administracji).
Faktycznie jest to jednak powrót połowiczny, ponieważ  to minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dalej będzie odpowiadał za:
–  sporządzanie KPZK ( we współpracy z ministrem budownictwa),
–  prowadzenie współpracy zagranicznej dotyczącej planowania przestrzennego w skali państwa,
oraz za koordynację współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będzie właściwy do weryfikacji zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z KPZK.

Wskutek omawianych zmian zniknie też sensowny ale martwy  art. 47a [mówiący o tym, że to minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ma dokonywać, w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkładać Radzie Ministrów propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.]. Również zastanawiające jest usunięcie art. 16 ust.3, zawierającego delegację do wydania rozporządzenia [„minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności problematykę związaną z: 1) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji militarnej; 2) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i klęskom żywiołowym oraz zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym”].

Oprócz powyższych zmian warto odnotować, że dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje teraz rewitalizację [zamiast, jak było dotąd: „rewitalizację budownictwa”], z zastrzeżeniem, że „programowanie i realizacja polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo”, jest wciąż kompetencją działu rozwój regionalny (czyli aktualnie Ministra Rozwoju).

Dodaj komentarz