ZMIANA W USTAWIE O REWITALIZACJI

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (→druk sejmowy Nr 642), która oprócz tytułowej zmiany w podziale kompetencji między ministrami (właściwymi w sprawach rozwoju regionalnego i w sprawach budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) wprowadza również zmianę do ustawy o rewitalizacji. Zmiana polega na dodaniu po art. 16 tej ustawy, nowego art. 16a w brzmieniu: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria i wskaźniki dla obszarów rewitalizacji umożliwiające finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1. Czy to zmiana na lepsze? Może i tak, ponieważ dotujący działania rewitalizacyjne w miastach powinien mieć istotny wpływ na to, gdzie i w jaki sposób środki finansowe będą wykorzystywane. Jaki będzie ostateczny kształt nowej ustawy okaże się po zakończeniu procesu legislacyjnego. Pierwsze komentarze na temat tej zmiany są krytyczne (→Wolters Kluwer).

Dodaj komentarz