WSPÓŁPROJEKTOWANIE MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY

Bell S., Johnson Ch., Austen K., Moore G., Tse-Hui Teh (2023) Designing Infrastructures. Community collaboration for liveable cities. Londyn: UCL PRESS, s. 212.

Teksty zamieszczone w książce opowiadają historię programu badawczego, którego celem było przekazanie potęgi inżynierii i technologii w ręce lokalnych społeczności – oddolnie tworzonych grup zainteresowanych praktycznym rozwiązywaniem przyziemnych problemów wywołanych globalnymi kryzysami. sformułowania wyróżnione kursywą pochodzą z notki od wydawcy.

Seria: Engaging Communities in City-making

Okładka publikacji (źródło: https://www.uclpress.co.uk)

To książka dla inżynierów, projektantów, organizatorów społeczności i badaczy. Napisana przez badaczy, zawiera głosy różnych grup interesariuszy i oddaje ich doświadczenia, frustracje i aspiracje. Z perspektywy międzynarodowych badań akademickich przedstawia wybrane urbanologiczne teorie dotyczące infrastruktury technicznej (inżynierii miejskiej) oraz rezyliencji, a następnie weryfikuje ich użyteczność wobec doświadczenia współprojektowania opartego na partycypacji społecznej. Wnioski końcowe są zestawem argumentów na rzecz podejście oddolnego oraz rekomendacji, jak na tym polu odnieść sukces.

Cztery projekty przeprowadzone w Londynie są szczegółowo opisane. Ilustrują współpracę społeczności z inżynierami, projektantami i naukowcami w celu wprowadzenia zmian w mieście.
Projekty współtworzyły rozwiązania dotyczące: jakości powietrza, mieszkalnictwa, ekologicznych systemów zarządzania gospodarką wodną, energetyczną i produkcją żywności.
Bogate relacje ze studiów przypadku opierają się na teoriach uczestnictwa, polityce środowiskowej i systemach społeczno-technicznych.
Projekty przedstawione w książce są osadzone w konkretnych kontekstach społeczno-środowiskowych sąsiedztw czy dzielnic, stojących przed wyzwaniami, które znane są społecznościom miejskim na całym świecie. Temat projektów – czyli uspołecznienie podejścia do miejskiej infrastruktury ma znaczenie międzynarodowe, ponieważ jest podstawą zrównoważonego rozwoju miast i budowania rezyliencji miejskiej. Autorzy publikacji dokumentują narzędzia wykorzystywane do realizacji poszczególnych projektów, zapewniając przez to dostęp do dobrej praktyki – wskazówek dla innych, którzy pracują nad dostarczeniem lokalnych rozwiązań dla złożonych problemów społecznych i środowiskowych na całym świecie.