REWITALIZACJA. Inspiracje i doświadczenia

„Publikacja przedstawia esencję działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w województwie opolskim. 
Jest podsumowaniem wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji przez samorząd województwa zadania pn. „Wsparcie gmin województwa opolskiego w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”,  dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem było przede wszystkim wzmocnienie zdolności samorządów lokalnych Opolszczyzny do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w gminach.” (cyt.: za rekomendacją wydawcy).

Książka jest pracą zbiorową, wydaną przez Województwo Opolskie w r. 2022. ISBN 978-83-65642-19-6

Publikacja zawiera 15 autorskich tekstów i składa się z trzech części (objętość: stron 350).
Pierwszą, poświęcono teoretyczno-praktycznym aspektom rewitalizacji, w której zamieszono sześć artykułów analizujących min. narzędzia ustawy o rewitalizacji (aut. E.Tomczyk), zagadnienia monitorowania oraz dostępności w rewitalizacji (aut. Maciej Borsa).

Druga cześć koncentruje się na programowaniu rewitalizacji w skali kraju i regionu, a zamieszczone w niej teksty poświęcono kwestii prowadzenia rewitalizacji po roku 2023 (aut. A. Kułaczkowa i A. Nasterak), zmianom w systemie planowania przestrzennego ( aut. R.Buciak i M.Ciesielski) oraz rewitalizacji w polityce spójności Unii Europejskiej postrzeganej przez pryzmat doświadczeń województwa opolskiego ( aut.K.Bedrunka).

Trzecia cześć książki wydaje się najciekawsza, ponieważ przedstawia konkrety – wyniki badań empirycznych i studiów przypadków. Zamieszczono w niej 6 artykułów, zawierających analityczny opis praktyki rewitalizacji, robocze wnioski oraz sformułowano rekomendacje wdrożeniowe. Teksty dotyczą min. procesów rewitalizacji w Opolu, Brzegu, Paczkowie i Białej (aut.: K.Śliwa, M. Sliwa, A.Werner-Wilk, B.Kostrzewa, D.Mliczyńska-Hajda) oraz podsumowują procesy rewitalizacji w gminach województwa opolskiego – najpierw w oparciu o analizę regionalną, a następnie w odniesieniu do wyzwań na przyszłość (dwa artykuły aut. J. Sokołowskiej).