WYDAWNICTWA

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI A PROCES ZMIANY MIASTA – PRAKTYKA do pobrania, korzystania, rozwijania…

Programowanie rewitalizacji_uwagi na marginesie nowej perspektywy_wydanie elektroniczne  ISBN 978-83-935289-2-9

Publikacja przedstawia przegląd zmian, których wprowadzenie w nowym okresie programowania Unii Europejskiej będzie implikować zmiany w programowaniu i prowadzeniu rewitalizacji, a oprócz tego ujmuje refleksje i rekomendacje dotyczące metodyki programowania i monitorowania rezultatów, oparte o praktykę i aktualną literaturę tematu, której użyteczny wybór zamieszczam.

Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach. Opis metody badawczej_wydanie elektroniczne_ISBN 978-83-935289-0-5
Materiał jest rezultatem pracy nad metodą, którą opracowałam w 2008r., w ramach projektu badawczego i zastosowałam do zbadania procesu rewitalizacji w Dzierżoniowie [rezultaty opisuje mój artykuł w t.XII serii ” Rewitalizacja miast polski”, wydanej przez krakowski IRM].

Programowanie rewitalizacji_materiał dydaktyczny_wydanie elektroniczne_ISBN 978-83-935289-1-2

Zintegrowany Program Rewitalizacji Nikiszowca powstał w 2011r. Publikowany Materiał dydaktyczny pokazuje, w oparciu o ten program, w jaki sposób można sensownie przeprowadzić proces programowania, w ścisłej i konstruktywnej współpracy różnych partnerów, na rzecz społeczności zamieszkującej wyjątkowe, zabytkowe Osiedle.
[Objętość pliku pdf: 3,5MB].

Program Rewitalizacji dla miasta Tychy. Wersja robocza przeznaczona do pracy na warsztatach, dyskusji i konsultacji. Maj, 2016.

Robocza wersja programu –  może być przydatna dla osób zamierzających uczestniczyć w pracach nad zaplanowaniem działań rewitalizacyjnych w obszarach zdegradowanych miasta, nie tylko w Tychach.

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH_poradnik_TYCHY

Krótki poradnik – informator o możliwościach pozyskiwania środków unijnych na działania rewitalizacyjne, nie tylko z programu regionalnego (RPO), ale także z programów horyzontalnych (krajowych). Materiał przygotowany dla merytorycznego wsparcia interesariuszy rewitalizacji  w  Tychach, gdzie nie został wykorzystany. Moim zdaniem może być przydatny dla zainteresowanych tematem z miast województwa śląskiego (zawiera szczegółowe omówienie RPO tego województwa).

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI A PROCES ZMIANY MIASTA – PRAKTYKA PARTYCYPACYJNEGO PROJEKTOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH I USPOŁECZNIONEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WYBRANYCH POLSKICH MIASTACH (ISBN ISBN 978-83-935289-2-9) 2018

WYBRANE ZAGADNIENIA METODYKI PARTYCYPACYJNEGO PROJEKTOWANIA DZIAŁAŃ REWIALIZACYJNYCH (ISBN 978-83-935289-3-6) 2019