Rewitalizacja – teoria i praktyka

Na podstawie systematycznie prowadzonych badań można stwierdzić, że w Opolu, podobnie jak i w innych polskich miastach, są obszary, które wymagają przeprowadzenia rewitalizacji i wyprowadzenia ze stanu kryzysowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż opracowanie i realizacja programu rewitalizacji w Opolu nie jest zadaniem nowym, ponieważ dotychczas był już on opracowany i wdrażany. Pierwszy dokument był przyjęty w 2005 r. i był to Uproszczony Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla Miasta Opola na lata 2005-2006, przedłużony do 2007 r. Po przeprowadzeniu weryfikacji i aktualizacji w 2009 r. przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015, a następnie w 2016 r. przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 roku. Dotychczasowe programy rewitalizacyjne były prowadzone z powodzeniem, udało się dzięki nim zrealizować wiele zadań pozytywnie wpływających na procesy społeczno-przestrzenne miasta. Rewitalizacja terenów nadrzecznych, obszarów wzdłuż ulicy Krakowskiej i wiele innych realizacji to przykłady jednoznacznie potwierdzające, że proces ten przyczynia się poprawy warunków życia Opolan, wpływa na pozadomową aktywność mieszkańców integrując społeczność, pobudzając przedsiębiorczość. Poprawa standardu zagospodarowania i estetyki przestrzeni to zaś dodatkowe wartości, które udało się osiągnąć.” [UCHWAŁA NR LXIX/1211/23 RADY MIASTA OPOLA z dnia 23 lutego 2023 r.: Gminny program rewitalizacji Opola, s.5].