KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA 2030

W czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie realizacji Krajowej Polityki Miejskiej Trzeba było prawie roku, aby za tym nastąpił kolejny krok – zarządzenie powołujące Radę Wykonawczą do spraw wdrażania tej polityki.

Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25 kwietnia 2023 r. zarządzenie (Nr 87) w sprawie Rady Wykonawczej do spraw wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030 [KPM]- organu pomocniczego Rady Ministrów, kierowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Zarządzenie (obowiązujące od 3 maja br.) określa, między innymi, zadania rady i zasady jej funkcjonowania oraz strukturę składu tego gremium.

Zadania, które ma wykonać rada, to między innymi: monitorowanie wdrażania KPM, określanie zakresu badań dotyczących rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, identyfikacja nowych wyzwań (przez analizę różnych czynników i wyzwań, w tym zgłoszonych w procesie dialogu z samorządami miejskimi, organizacjami społecznymi i światem nauki), ewaluacja wpływu funduszy krajowych oraz europejskich na osiąganie celów wdrażanej polityki oraz współdziałanie w ramach Krajowego Forum Miejskiego w zakresie promocji i edukacji, dotyczącej rozwiązań wypracowywanych w procesie realizacji planu implementacji KPM.