OPRACOWANIA I TEKSTY [wybór]

Waterfront’s revitalization – the innovative component of the Territorial Capital –  prezentacja na 50 Kongresie ISOCARP oraz artykuł naukowy opublikowany przez ISOCARP – pełny tekst: tutaj

Kobiety i mężczyźni o rewitalizacji – proces zmiany miasta w perspektywie gender, referat zgłoszony i przyjęty na III Kongres Rewitalizacji, IRM Kraków. Abstrakt

Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia PoznaniaLINK do podstrony Urzędu Miasta Poznania, skąd można pobrać program i prześledzić tok prac nad tym nietypowym planem (relacja merytoryczna i fotograficzna).

 

 

 

 

 

 

 

Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta – z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach, referat wygłoszony i przyjęty do druku, VIII Konferencja Naukowa Miasta XXI wieku, 19-20.05.2013, Opole. Opublikowany w Nr 12 Studiów Miejskich. Fragment tekstu tego artykułu:Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta_ z perspektywy doświadczeń…

Bariery systemowe rewitalizacji, referat którego współautorką jest Ewa Kipta, opublikowany w kwartalniku naukowym Instytutu Rozwoju Miast -Problemy Rozwoju Miast, 1/2013, Kraków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich – Poradnik

Pozytywne wzorce zagospodarowania przestrzennego obszarów nadmorskich_poradnik_2012 [w wersji autorskiej]

 

 

 

 

 

 

 

Analiza działań prowadzących do ustawowej regulacji wsparcia programów rewitalizacji miast_WERSJA ELEKTRONICZNA zawiera opis rozwoju rozwiązań prawno – organizacyjnych w USA i Europie Zachodniej z charakterystyką najważniejszych regulacji oraz kalendarium i wyczerpujący opis wszystkich polskich upublicznionych projektów ustaw dotyczących rewitalizacji. Ekspertyza na zamówienie Miasta Poznania, 2011.

Zintegrowane zarządzanie dziedzictwem kulturowym w miastach – planowanie integracji zarządzania, na przykładzie m. Lublina (w:) Bogusław Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce,  wydawca: Urząd Miasta Lublin, Narodowy Instytut Kultury, 2011, Warszawa

Cities in Transition – tradition & innovation. The experiences in revitalisation in Poland, (w:) Urban Renewal, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2001, Barcelona.

Development and urban revitalisation in Poland, (w:) Future of Cities, wydawnictwo Kongresu IFHP, 2007, Kopenhaga.

Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju przestrzennego miasta (w:) Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych, red. Nina Juzwa i Kazimiera Wódz, wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,1996, Katowice.

Metoda badania i oceny  rezultatów rewitalizacji na przykładzie programu rewitalizacji starówki Dzierżoniowa (w:) Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, red. A. Muzioł-Węcławowicz, wyd.Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków

Miasto XXI wieku. Problemy-szanse- nowe strategie rozwoju.
Wprowadzenie do tematu.
  http://www.silesia.org.pl/upload/
Miasto%20XXI%20w_%20WPROWADZENIE_zredagowane.pdf

Ocena skutków projektowanej USTAWY O ROZWOJU MIAST i REWITALIZACJI
(w nawiązaniu do dokumentu pn. ZAŁOŻENIA USTAWY O REWITALIZACJI i ROZWOJU MIAST), 2011. Analizę przeprowadziłam na zamówienie Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów oraz Związku Miast Polskich, tu udostępniam jej skróconą wersję: OSR_SKRÓT

Prawne i organizacyjne podstawy rewitalizacji, Seminarium SARP „Podstawy procesu modernizacji obszarów zurbanizowanych w Polsce i Danii”, wydawnictwo poseminaryjne SARP, 2000, Szczecin

Projekt założeń do ustawy o rewitalizacji i rozwoju miast
[opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego]
http://www.zmp.poznan.pl/dane/styczen-10/Zalozenia.doc

Polityka mieszkaniowa w miastach polskich – wolny rynek czy programy publicznego wspierania? http://www.silesia.org.pl/
upload/Miasto%20XXI%20w_%20polityka%20mieszkaniowa.pdf

Powrót do Miasta. Manifest
[koncepcja, opracowanie i koordynacja merytoryczna pracy zespołu autorskiego] http://www.fr.org.pl/images/stories/publikacje/powrot_do_miasta.pdf

Prowadzenie rewitalizacji – organizacja przedsięwzięcia i zarządzanie programem, 2008, Zeszyty Komunalne Nr 6 (66)  s. 69-71, Poznań.

Programy rewitalizacji miast w rozwoju regionalnym Polski  – mity, szanse, prognozy (w:) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, red. Joanna Poczobut, wyd. Politechniki Gdańskiej i Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”, 2009,Kraków.

Recenzja książki Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce [czytaj więcej o tej publikacji] 

Renowacja i rewitalizacja w Szczecinie. Podsumowanie działań 1990-2008, [współautorka: mgr inż. arch. Grażyna Kulpa-Jarocka] (w:) A. Muzioł -Węcławowicz (red.), Przykłady rewitalizacji miast, XII tom serii wydawniczej REWITALIZACJA MIAST POLSKICH, wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast, 2010, Kraków.

Rewitalizacja i rozwój miast w polityce rozwoju – skuteczność zamierzona? (w:) Urbanista, Nr 10/2006, Warszawa [tekst przeredagowany przez wydawcę]

Rola Planowania miejscowego w procesie zarządzania miastem – wybrane zagadnienia (w:) Ekologiczno–organizacyjne uwarunkowania rozwoju gmin w mikroregionie śląskim, Wydawnictwo BPK, 2000, Katowice.

Rozwój miast i mieszkalnictwo w polityce UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 6-7, s.4-6, Warszawa

Städtische Wohnungsmarkte in der Transformation – Prognosen und Probleme In polnische Städten, (w:) Grenzstädte auf dem Weg in eine europäische Region, wydawca: Institut für Stadtentwicklung und Wohnen des Landes Brandenburg, 2002, Frankfurt (Oder)

Variation and differentiation in land use: the case of Poland, (w:) Remaking Cities: Preservation and Creation, wydawnictwo pokonferencyjne IFHP & Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2002, Ljubljana.

Zakres i metoda badania rewitalizacji w miastach  [opracowanie w ramach projektu zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Nr PBZ-MNiSW-4/3/2006].

Zasady korzystania z instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa  UE
w latach 2007- 2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 8, s.4-5, Warszawa.

Zasady korzystania z pośrednich instrumentów finansowego wspierania mieszkalnictwa środkami UE w latach 2007-2013, Biuletyn Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Nr 11, s.6-7, Warszawa.

Założenia do ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji: TEKST ZAŁOŻEŃ