LOGISTYKA MIASTA

Autor książki – prof.  Jacek Szołtysek, jest specjalistą za zakresu logistyki, co określa perspektywę ujęcia rozwoju i przekształceń zachodzących w miastach. Szczególnie interesujące wydają się być dwa rozdziały omawianej książki, traktujące o logistyce w kształtowaniu przepływu osób i dóbr materialnych w miastach. Publikacja jest rozszerzonym ujęciem – rozwinięciem tematu, który autor podjął w Podstawach logistyki miasta (2007).

Szołtysek Jacek (2016) Logistyka miasta. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

ISBN 978-83-208-2227-4