MIASTO JAKO PRZESTRZEŃ KOREKCYJNA

Autor artykułu dr Krzysztof Nawratek stawia tezę, że „miasto było, jest i zapewne dalej będzie maszyną opresyjną,  Wszystkie miejskie regulacje – prawa, normatywy, przepisy czy regulaminy – tworzą ową maszynę. Organizacja przestrzeni, budynki, elementy małej architektury, rośliny są po prostu dopełnieniem, fizycznym wymiarem tych regulacji”. Wiele z argumentów, które przytacza autor, to logiczne konkluzje formułowane po re-interpretacji klasycznych tekstów urbanologicznych (np. prac Wirth’a, Simmela, Newmana), co nie tylko zaskakuje ale wręcz nakazuje, by przemyśleć znaczenie pojęć podstawowych (?), takich jak np. przestrzeń publiczna, przestrzeń prywatna, zrównoważony rozwój miast…

Nawratek Krzysztof, 2008, Miasto jako przestrzeń korekcyjna : stadtluft macht…? , Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2008, , 4, s. 83-93

TEKST ARTYKUŁU W PDF